تغییر پایتخت سیاسی و اداری کشور

نظر شما در مورد انتقال پایتخت سیاسی و اداری کشور از تهران!

0

تغییر پایتخت سیاسی و اداری کشور

با انتقال پایتخت سیاسی و اداری کشور از تهران ، موافق هستید؟