کدام روش ارزیابی مناسب سازمان شماست؟

ابعاد سازمان شما چقدر است ؟

سازمان شما از نظر سطوح سازمانی چگونه است ؟

سازمان شما به چه نوع ارزیابی نیاز دارد ؟

سازمان شما در کدام دسته قرار می گیرد ؟

روش ها و تکنیک های ارزیابی مناسب سازمان خود را ببینید

بسته ویژه ارزیابی راهبردی:

در این بسته مجموعه‌ای از ابزارها، آزمونها و مستندات پشتیبان جهت استفاده سازمان‌ها در ارزیابی راهبردها و نحوه تحقق آنها ارائه شده است. اگر فکر می‌کنید سازمان شما از نظر استراتژی با مسائلی مواجه است یا به دنبال ابزاری برای پایش و ارزیابی استراتژی‌های خود هستید حتما این بسته را بینید.

بسته ویژه ارزیابی عملکرد کارکنان:

معمولا ارزیابی عملکرد کارکنان خصوصا در سازمانهای متوسط و بزرگ یک چالش جدی برای سازمانها و مدیران آنها است. روشها و ابزارهای متعددی برای حل این چالش طراحی و پیشنهاد شده است. در بسته ویژه ارزیابی عملکرد کارکنان این ابزارها و تکنیکها به همراهنحوه انتخاب و استفاده از آنها ارائه شده است.

بسته ویژه کارآفرینی:

معمولا ارزیابی عملکرد کارکنان خصوصا در سازمانهای متوسط و بزرگ یک چالش جدی و پیشنهاد شده است. در بسته ویژه ارزیابی عملکرد کارکنان این ابزارها و تکنیکها به همراهنحوه انتخاب و استفاده از آنها ارائه شده است.

بسته ویژه ارزیابی شغلی:

ارزیابی شغلی هم در استخدام نیروی کار مناسب سازمان و هم در ساز و کار ارتقاء کارکنان و تخصیص آنها به وظایف شغلی مختلف اهمیت ویژه دارد. برای این کار روشها و تکنیکهایی وجود دارد که کارکنان را از منظر توانایی‌ها رویکردها، رفتارها و سایر ابعاد شغلی مورد سنجش قرار می‌دهد .در بسته ارزیابی شغلی این تکنیکها و مستندات مربوط به نحوه استفاده از آنها ارائه شده است.

مشتریان ما